• تاسو ته ښه راغلاستOLICOM !

د اوبو بوټان / بهر بوټان